начало - политика за личните данни

Политика за личните данни на „ЕВРОТУРС“ ЕООД

 

Евротурс ЕООД , като фирма, която винаги едържала на сигурността и правомерното използване на лични данни, публикуванастоящата политика с цел да информира потребителите си за това как и защообработва личната им информация.

 

Лични данни савсяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която сеотнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

 

 

I. Видове лични данни, предмет на тази политика:

 

1. Основни данни

       Три имена;

       Адрес;

       Телефон за връзка; Възраст.

 

2.Данни, които се предоставят при продажбата на автобусен или самолетен билет,хотелски резервации, застраховки и други туристически услуги Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на ЕвротурсЕООД при закупуването на автобусни и самолетни билети,хотелски резервации,за сключванена договор или други туристически услуги. Предоставянето на тези данни едоброволно, но без тях   не може да сключидоговора и да предостави туристическа услуга по смисъла на чл. 82 ал. 3 отЗакона за туризма.

Такива данни са:

       Имена на потребителя;

       Единен граждански номер (забългарски граждани);

       Личен номер (за чуждестраннилица);

       Адрес;

       Данни от документ за самоличност.

 

3. Данни за билетите и другите туристически продукти

Това са данни за продуктите,условията и срока на договорите, които Евротурс ЕООД предлага на потребителите.

Такива данни са:

       Номер на билета и дата на продажба;

      дата на пътуване ;

       Дестинация и превозвач илиавиокомпания;

       Категория хотел/и по екскурзията;

       Вид транспорт;

       База на изхранване;

       Заплатени допълнителни услуги итяхната обща стойност;

       Заплатени медицински застраховки;

Екскурзияили почивка

       Анулационни условия;

       Права и задължения на страните;

 

 

 

4. Данни за задълженията

Това са данни,свързани със задълженията на потребителите, произлизащи от закупените билети идруги туристически продукти, сключените с Евротурс ЕООД  договори и предоставени услуги:

Информацияза издадени фактури, билети, ваучери – номер, дата, дължима сума и др.

 

5. Данни за плащанията

Данни, свързани систорията на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с ЕвротурсЕООД.

Такива данни са:

       Дата на плащането;

       Размер на плащането;

       Място на плащането;

       Начин на плащането (в брой, сбанков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);

       Информация за дебитна/кредитнакарта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.

 

6. Данни за комуникация с потребителите

Това са данни,които се обработват във връзка с комуникацията между ЕвротурсЕООД и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления,молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания наудовлетвореността и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги(в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).

Такива данни са:

       Данни за потребителя;

       Информация за контакт спотребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);

       Вид на комуникацията – писменозапитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електроннапоща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);

       Дата на изпращане или получаванена комуникацията; Информация, която съответната комуникация съдържа.

 

7. Автоматично генерирани данни при посещение на интернетстраница на Евротурс ЕООД

При посещение на интернет страници на ЕвротурсЕООД автоматично се събират определени данни за посетителя и устройството му.Такива данни са:

       IP адрес;

       час и дата на посещение наинтернет страницата;

       устройството, което се използва,вкл. операционната му система; приложение, което се използва за достъпване на страницата; настройки на езика.

 

 

II. Принципи на обработка наличните данни

 

Евротурс ЕООД обработвалични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законницели. Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добрипродукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.

 

Евротурс ЕООД съобщавана потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката им икак ги обработва.

 

Обработката на лични данни няма данадхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели, освен ако ЕвротурсЕООД е длъжен да ги съхранява в съответствие с приложимото законодателство. ЕвротурсЕООД зачита правата на потребителите по силата на законодателството за защитана личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото накоригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.

 

Евротурс ЕООД предприеманеобходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността наобработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване,от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение,както и от други незаконни форми на обработване.

 

 

III. Начин на събиране на лични данни на потребителите

 

1.            Евротурс ЕООД събира лични данни директно от потребителите в следнитеслучаи:

       В преддоговорни отношения с тях –когато потребител изрази желание да закупи от Евротурс ЕООД туристическа илидруга услуга;

       При продажбата на автобусен илисамолетен билет, хотелска резервация или организирано пътуване и други услуги сЕвротурс ЕООД;

       При закупуването на другитуристически услуги от Евротурс ЕООД;

       При закупуване на ваучери-подаръксъс изрично съгласие от закупуващия;

       При или по повод изпълнението,изменението, допълването или прекратяването на договор/пътуване , сключен между ЕвротурсЕООД и потребителите.

 

2.            Евротурс ЕООД събира лични данни за потребителите от трети лица вследните случаи:

       При записване на клиент (запокупка на автобусен или самолетен билет или  други туристически услуги) чрез туристическаагенция, сключила договор с Евротурс ЕООД (договор за туристическа агентскадейност);

       При записване на клиент (сключванена договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор с ЕвротурсЕООД;

 

3. Данни, които се генерират исъбират автоматично

При посещение на интернетсайтове на Евротурс ЕООД автоматично се събира определена информация, коятовключва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата,устройството, което се използва както и информация за операционната му система,използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език наоперационната система.

 

 

IV. Какви лични данни на потребителите обработва ЕвротурсЕООД

 

Евротурс ЕООД предоставяосновно продажба на автобусни и самолетни билети и други туристически услуги ив този смисъл дейността на фирмата е еднотипна. Като се има предвид този факт, ЕвротурсЕООД обработва едни и същи видове лични данни за всичките си потребители. ЕвротурсЕООД обработва следните категории лични данни на своите потребители:

       основни данни;

       данни, които се предоставят припродажбата на автобусни и самолетни билети и други туристически услуги;

       данни за билетите или другитуристически услуги;

       данни за задълженията;

       данни за плащанията;

       данни за комуникация спотребителите.

 

 

V. Как обработваме лични данни на потребителите

 

1. Обработка на данни, необходимаза изготвянето на предложения и за сключването на договори

За да бъде сключен договор с ЕвротурсЕООД и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимопотребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези даннипозволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договораи като титуляр на правата и задълженията по него. Име, адрес и данни от личниядокумент на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за   пътуване, съобразно изискванията на Закона затуризма.

 

2. Обработка на данни, необходимаза изпълнението на сключени договори

Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите, за да може да предложи много добри опции заавтобусни и самолетни билети и други туристичски услуги. В противен случай неможе да спази поетите си ангажименти към потребителите.

2.1. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услугисъответстват на условията на потребителя.

Благодарение натази обработка Евротурс ЕООД идентифицира потребител като титуляр по договора/пътуване , за даследи за спазването на параметрите на договорената услуга.

2.2. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За дапредостави туристически услуги Евротурс ЕООД обработва основни данни напотребителите и данни от документ за самоличност.

2.3. Евротурс ЕООД обработвалични данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне натуристически услуги. Когато потребител извърши плащане по договорка с ЕвротурсЕООД, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни зазадълженията и данни за плащанията.

 2.4. Евротурс ЕООД обработва лични данни напотребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможнопотребителите на Евротурс ЕООД да сключватдоговори , да заплащат за услуги, да подават заявки и дабъдат обслужвани в офисите на партньори на Евротурс ЕООД (туристически агенциии туроператори, подписали договор с Евротурс ЕООД), Евротурс ЕООД сключваспоразумения с тях. По силата на тези споразумения Евротурс ЕООД дължи суми, заопределянето на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.

2.5. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите, за да изпълняваме техни заявки. При изпълнение назаявки от потребител, Евротурс ЕООД обработва неговите/нейните основни данни, данниза договора/ите както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).

2.6. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел дапредостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, приобработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби.Видът и обемът на личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят отестеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитванетоили жалбата.

2.7. Евротурс ЕООД обработва личниданни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си припродажбата на автобусни или самолетни билети, хотелска резервация илиорганизирано пътуване и други туристически услуги.

2.8. Евротурс ЕООД обработва личниданни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми припродажбата на автобусни или самолетни билети, хотелска резервация илиорганизирано пътуване и други туристически услуги.

 

 

3.            Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения

В определени случаи приложимотозаконодателство изисква от Евротурс ЕООД да обработва лични данни за неговитепотребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

3.1.       Евротурс ЕООД обработва личниданни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата едлъжна да предоставя информация на компетентните органи.

3.2.       Евротурс ЕООД обработва личниданни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата едлъжна да оказва съдействие на компетентни държавно и/или общински органи въввръзка с извършване на проверки от тях.

3.3.       Евротурс ЕООД обработва личниданни, за да изпълнява задължения, произтичащи от счетоводното и данъчнотозаконодателство. Приложимото законодателство на Република България изисква от ЕвротурсЕООД да съставя и съхранява за даден срок определена счетоводна и търговскаинформация, както и всякакви други сведения и документи, които имат отношениекъм данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответнатаинформация и документи, които съдържат и лични данни на потребители, сесъхраняват от Евротурс ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони.

 

4. Обработка на данни, необходимиза защита на законни интереси на Евротурс ЕООД

4.1. Евротурс ЕООД обработвалични данни при извършването на анализи с цел подобряване на обслужването напотребителите и туристическите услуги, които предлага, както и при разработванена нови услуги. В тези случаи Евротурс ЕООД обработва лични данни в обобщенвид, за да оцени качеството на обслужване и/или на предлаганата услуга и дапланира бъдещите си активности. Евротурс ЕООД обработва данни на потребители ис цел оценка на представянето на служители в неговите офиси.

4.2. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността напотребителите от услугите на Евротурс ЕООД. С цел подобряване на обслужванетона потребителите и на услугите, понякога се обръщаме към потребителите свъпроси, касаещи удовлетвореността им от туристическа услуга, която са използвали.При обработването на резултатите от такова проучване Евротурс ЕООД обработваосновни данни, данни за договорите, данни за комуникация с потребителите.

4.3. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите с цел предоставяне на информация за отпътуване. ЕвротурсЕООД разпраща до потребителите си съoбщения (чрез електронна поща и/или краткотекстово съобщение – sms), съдържащи информация за отпътуването на организиранаекскурзия, по която се е записал потребителят. Ако желае, потребителят може дасе откаже от тази услуга. При разпращането на тези съобщения Евротурс ЕООД обработваданни за продажбата на билети или други туристически услуги и данни закомуникация с потребителите.

4.4. Евротурс ЕООД обработвалични данни при предоставяне на „отстъпка за редовни клиенти“ (потребители,които вече са използвали услугите на Евротурс ЕООД). С цел повишаване на брояна потребителите, ползващи услуги на Евротурс ЕООД повече от веднъж,предоставяме специални „отстъпки за редовни клиенти“. С цел да идентифицирамепотребител, да установим, че вече е ползвал услуга на Евротурс ЕООД и дапредотвратим измами, обработваме основни данни, данни, които се предоставят припродажбата на билети или други туристически услуги и данни за договорите.

4.5. Евротурс ЕООД обработвалични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг. ЕвротурсЕООД обработва данните на потребителите, за да им съобщава (не повече от двапъти на месец) за подходящи свои предложения и услуги чрез съобщения поелектронна поща. Съобщения получават само потребители, дали изрично съгласие затова. Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването насъобщенията, като е предоставена връзка, чрез която да манифестират нежеланиетоси да получават рекламни съобщения на електронната си поща от Евротурс ЕООД.

4.6. Евротурс ЕООД обработвалични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

 

5. Обработка на лични данни възоснова на съгласие, дадено от потребителите

Възможно е ЕвротурсЕООД да обработва лични данни на потребителите и за други цели, при получено оттях съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите,безплатно, чрез подаване на писмено заявление в някой от офисите на ЕвротурсЕООД или чрез електронна поща на адрес eurot о urs@abv.bg . Оттеглянето на съгласието не засягазаконосъобразността на обработването, основано на оттегленото съгласие, прединеговото оттегляне.

Страница 2